Ulike ventilasjonsløsninger i bolig

Normalventilasjon

Normalventilasjon


Normalventilasjon, også kjent som naturlig ventilasjon, er en ventilasjonsmetode som utnytter naturlige krefter, som vindtrykk og termisk oppdrift, for å sirkulere luft og opprettholde et godt inneklima i en bygning. Denne formen for ventilasjon krever ikke mekaniske enheter som vifter eller motorer for å fungere. I stedet er det avhengig av naturlige luftbevegelser for å skape luftutveksling mellom innendørs og utendørs miljøer.

Her er noen viktige aspekter ved normalventilasjon:

Vindtrykk:
Vindtrykk er den kraften som vind utøver på bygninger og strukturer. Normalventilasjon utnytter vindtrykket til å skape en positiv trykkforskjell på den vindvendte siden av bygningen og en negativ trykkforskjell på den motsatte siden. Dette resulterer i at frisk luft trekkes inn gjennom inntak eller åpninger på den vindvendte siden, mens forurenset luft og varm luft strømmer ut gjennom åpninger på den motsatte siden.

Termisk oppdrift:
Termisk oppdrift oppstår når luftvariasjoner i temperatur fører til forskjeller i tetthet. Varm luft er lettere enn kald luft og stiger oppover. Normalventilasjon utnytter termisk oppdrift til å oppmuntre til naturlig luftstrømning. Varme kilder inne i bygningen, for eksempel mennesker, belysning og elektroniske apparater, bidrar til å varme opp luften, noe som fører til at den stiger mot taket og ut av bygningen gjennom ventiler eller andre åpninger.

Inntak og utslipp:
For normalventilasjon er det viktig å ha strategisk plasserte inntak og utslippsåpninger. Inntaksåpningene bør være på vindvendte sider for å fange opp frisk luft, mens utslippsåpningene bør plasseres på motsatte sider for å lette utgående luftstrømmer. Disse åpningene kan være vinduer, dører, ventiler eller andre luftinntak og utløp.

Fordeler med normalventilasjon inkluderer:

Lavt energiforbruk:
Siden det ikke krever mekaniske systemer, er normalventilasjon energieffektiv og kan bidra til å redusere energikostnadene i bygningen.

Miljøvennlig:
Normalventilasjon er en bærekraftig og miljøvennlig ventilasjonsmetode, da den ikke bruker elektrisitet eller drivstoff for å fungere.

Enkelhet:
Det er relativt enkelt å implementere normalventilasjon i mindre bygninger eller rom, spesielt i områder med gunstige klimaforhold.

Negative sider ved normalventilasjon:
– Lite kontroll på luftmengden som skiftes
-Lite kontroll på hvor frisk luft tilføres og dermed luftens bevegelse i boligen
-All den luften som forlater huset må erstattes av ny luft med utetemperatur og denne må varmes opp

Imidlertid har normalventilasjon også noen begrensninger. For eksempel kan den være mindre effektiv i tette bygninger eller områder med lite vind eller termiske forskjeller. I slike tilfeller kan mekaniske ventilasjonssystemer være nødvendige for å sikre tilstrekkelig luftutveksling og godt inneklima. I dag er det i næringsbygg mer fokus på å kombinere denne løsningen med moderne systemer ved for eksempel og automatisere åpning av vinduer etc. basert på sensorer som gir det sentrale automatiserte systemet muligheten til å benytte normalventilasjonens prinsipper til praktisk og miljøvennlig ventilering og temperaturregulering uten energiforbruket mekaniske løsninger krever. Spesielt til varmeregulering er det en del å spare på slike systemer i større bygg.


Avtrekksventilasjon

Avtrekksventilasjon

Kommentarer til bildet:
Nr. 1. Frisk uteluft tas inn = tilluft.
Nr. 2.  Kjøkkenavtrekk
Nr. 3. Avtrekksventil på våtrom
Nr. 4. Den forurensede avtrekksluften fra kjøkkenet blåses ut over taket av motoren i kjøkkehetten.
Nr. 5.-8 Avtrekksvifte blåser ut luften via en kanal (9)
6-8 representerer et varmesystem som ikke er relevant!

Avtrekksventilasjon, også kjent som mekanisk ventilasjon, er en ventilasjonsmetode som brukes for å fjerne forurenset luft og fuktighet fra et innendørs miljø. Dette systemet fungerer ved å trekke luften ut av et rom og dermed skape et undertrykk som gjør at frisk luft fra utsiden strømmer inn for å opprettholde balansen. en enkelt baderomsvifte er et ett-roms system, mens det finnes systemer som kobler flere rom sammen mot en vifte for disse rommene hvor luften trekkes ut fra, dette kalles et sentralavtrekk.

Her er de viktigste komponentene og funksjonene til avtrekksventilasjon:

Avtrekksvifte:
Dette er selve motoren i avtrekksventilasjonssystemet. Den er vanligvis plassert i eller nær taket eller ved en av veggene. Viften er ansvarlig for å suge ut luften fra innendørs områder, for eksempel kjøkken, bad og andre rom hvor forurensninger oppstår.

Kanaler eller rør:
Avtrekkskanalene er rørsystemer som forbinder avtrekksviften med de forskjellige innendørs områdene som trenger ventilasjon. Disse rørene transporterer forurenset luft fra kilden til det sentrale avtrekkssystemet.

Filtreringsenheter (valgfritt):
Noen avtrekksventilasjonssystemer kan være utstyrt med filtre for å fjerne partikler, støv, pollen eller andre forurensninger fra luften før den blir utvist. Dette bidrar til å ivareta viften og komponentene i den. Man kan også benytte kullfilter dersom avtrekksluften inneholder generende luktpartikler som forurenser utenfor på en generende måte.

Fordeler med avtrekksventilasjon inkluderer:
Fjerning av matos, damp, lukt og forurensninger fra kjøkkenet og badet, noe som bidrar til bedre luftkvalitet og komfort.
Reduksjon av kondens og fuktighet i innendørs områder, som kan bidra til å forhindre fuktrelaterte problemer som mugg og muggsopp. Stabile luftmengder som man også kan regulere dersom viften har denne muligheten.

Negative sider ved Avtrekksventilasjon:
-Avhengig av bevist bruk av ventiler og vindusåpninger for å kontrollere luftens bevegelse i boligen.
-små muligheter for å filtrere luften og demed sikre dens kvalitet.
-All den luften som forlater huset må erstattes av ny luft med utetemperatur og denne må varmes opp (Kostbart!!!).
-Kanaler og avtrekksventiler må rengjøres for å sikre viftens funksjon.
-Kaldras ved vindusspalter og ventiler der ny luft kommer inn om vinteren.

Det er viktig å merke seg at avtrekksventilasjon kun fjerner luft fra rommene og ikke tilfører ny frisk luft. For å oppnå en god balanse og optimal ventilasjon, bør det være en tilførselsventilasjon eller et separat system som gir frisk luft inn i boligen. I mange moderne boliger brukes balansert ventilasjonssystem, som kombinerer avtrekk og tilførsel av frisk luft for å sikre riktig luftutveksling og et godt inneklima.


Balansert ventilasjon

Balansert ventilasjon

Kommentarer til bildet:
Nr. 1. Frisk uteluft tas inn = tilluft.
Nr. 2. Den kalde tilluften varmes i en varmegjenvinner med hjelp av den varme luften = fraluft.
Nr. 3. Oppvarmet tilluft fordeles rundt i huset.
Nr. 4. Den forurensede avtrekksluften tas ut fra kjøkken og bad etc. Ofte finnes det en separat kanal fra kjøkkenhetten fordi det ellers kan samlas fett i gjenvinneren, som senker effekt og er en brannrisiko.
Nr. 5. Avtrekksluften avgir varme til varmeveksleren på sin vei ut av huset.

Balansert ventilasjon er en avansert ventilasjonsmetode som bruker mekaniske enheter, som vifter og varmevekslere, for å oppnå en jevn og kontrollert luftutveksling mellom innendørs og utendørs miljøer. Dette systemet sikrer at det kommer like mye frisk luft inn i bygningen som det trekkes ut av forurenset luft, og det opprettholder samtidig et balansert inneklima.

Her er de viktigste komponentene og funksjonene til et balansert ventilasjonssystem:

Tilluftsventilasjon:
Denne delen av systemet leverer frisk uteluft til bygningen gjennom spesielle tilluftsventiler eller ventiler. Luften blir filtrert for å fjerne partikler og støv før den distribueres i ulike rom.

Avtrekksventilasjon:
På samme måte som i et vanlig mekanisk avtrekksventilasjonssystem, brukes avtrekksventilasjonen til å fjerne forurenset luft fra innendørs områder, som kjøkken, bad og andre potensielt forurensede områder.

Vifter:
Balanserte ventilasjonssystemer har to vifter – en for tilluftsventilasjon og en for avtrekksventilasjon. Disse viftene er drevet av elektrisitet og er ansvarlige for å sirkulere luften inn og ut av bygningen.

Varmegjenvinner: Den mest karakteristiske funksjonen i et balansert ventilasjonssystem er varmegjenvinneren. Dette er en enhet som tillater utveksling av varme mellom den utgående forurenset luften og den innkommende friske luften. I vintermånedene bruker varmegjenvinneren varmen fra den utgående luften til å varme opp den innkommende kalde luften, mens den om sommeren kan brukes til å avkjøle den innkommende varme luften ved hjelp av den utgående kjølige luften. Dette bidrar til å redusere energiforbruket betydelig og opprettholde en mer stabil innetemperatur.

Styringssystemer:
Moderne balanserte ventilasjonssystemer er utstyrt med intelligente styringssystemer som overvåker og regulerer luftstrømmer, temperaturer og luftkvalitet. Disse systemene kan tilpasses etter behov og forbedre systemets effektivitet og ytelse.

Fordeler med balansert ventilasjon inkluderer:

God luftkvalitet:
Systemet sikrer jevn og kontrollert luftutveksling, noe som fører til bedre luftkvalitet og redusert forekomst av allergener og forurensninger.

Energibesparelse:
Varmegjenvinningen bidrar til betydelig redusert energiforbruk, spesielt i områder med ekstreme temperaturer.
Balansert inneklima: Det bidrar til å opprettholde en stabil innetemperatur og fuktighetsnivå, noe som forbedrer komforten for beboerne.

Støyredusering:
Moderne balanserte ventilasjonssystemer er vanligvis stille i drift, noe som bidrar til et roligere innemiljø.
Balansert ventilasjon er spesielt gunstig i tett bygninger og energieffektive hus, da det gir mulighet for tilstrekkelig luftutveksling uten å føre til store varmetap. Det er viktig å sørge for at systemet er riktig dimensjonert, installert og vedlikeholdt for å sikre optimal ytelse og lang levetid.

Handlekurv
Skroll til toppen